اطلاعات تماس

021-۲۲۰۹۰۱۴۳

۰۹۱۲۴۲۴۱۵۴۸ - 09129213598

روش اجرای یوبوت

روش اجرای یوبوت :


روش اجرای یوبوت مرحله اول:

بستن قالب تخت زیرین دال

دراین مرحله قالب بندی زیرین دال با انتخاب جکهای مناسب وبا توجه به ارتفاع طبقه انجام میگیرد،که این قالبها را معمولا از جنس(چوب٬پلی وود،فلز، کارتن پلاست)انتخاب میکنند.
ارتفاع سقف<cm32 =جکهای معمولی
ارتفاع سقف>cm32 =جکهای مثلثی


روش اجرای یوبوت مرحله دوم:

بستن آرماتورهای شبکه زیرین دال

دراین مرحله میلگردهای زیرین دال در دو جهت عمود برهم طبق نقشه های اجرایی باید به گونه ای بسته شوند که حداقل یک میلگرد در بین دوردیف قالب یوبوت قرار گیرد.بعد از تکمیل شبکه زیرین دال از اسپیسرهای مناسب طبق نقشه و به تعداد کافی در زیر شبکه میلگردها استفاده شود.

 

روش اجرای یوبوتبستن آرماتورهای شبکه زیرین دال


روش اجرای یوبوت مرحله سوم:

جایگذاری یوبوتها باتوجه به نقشه های اجرایی

دراین مرحله قالبهای یوبوت دوتکه ابتدا بر روی هم مونتاژ شده سپس یوبوت چینی با تنظیم فاصله بین آنها و رعایت عبور حداقل یک میلگرد از بین ردیفهای یوبوت طبق نقشه های اجرایی توسط فاصله نگهدارهای تعبیه شده روی یوبوتها به صورت نظام یافته از یک سمت سقف شروع ودر سمت دیگر سقف اتمام می یابد.
همچنین کاور بتن به واسطه پایه های تعبیه شده در زیر یوبوتها رعایت میشود.

روش اجرای یوبوتجایگذاری یوبوتها باتوجه به نقشه های اجرایی

روش اجرای یوبوتجایگذاری یوبوتها باتوجه به نقشه های اجرایی


روش اجرای یوبوت مرحله چهارم:

بستن آرماتورهای شبکه بالای دال

در این مرحله با قرار دادن میلگردهای افقی روی یوبوت ها در دو جهت عمود برهم با رعایت عبور حداقل یک میلگرداز بین دوردیف یبوت کنار هم به همراه میلگرهای تقویتی و برشگیر(سنجاقک،خاموت،رکابی و…)و مهار مناسب،مرحله میلگرد گذاری سقف به پایان

میرسد.روش اجرای یوبوت بستن آرماتورهای شبکه بالای دال


روش اجرای یوبوتبستن آرماتورهای شبکه بالای دال


روش اجرای یوبوت مرحله پنجم:

بتن ریزی دو مرحله ای

در اجرای این نوع دال ها بتن ریزی در دولایه پیوسته و هرمرحله جداگانه ویبره می شود. لایه اول با افزودن روان کننده انجام میگیرد تا با استفاده از ویبره سطح زیر یوبوتها کاملا با بتن احاطه شود.ارتفاع بتن ریزی لایه اول بستگی به ارتفاع پایه های یوبوتها دارد،همچنین بتن ریزی لایه ی فوقانی باید قبل از گیرش لایه ی اول صورت پذیرد.

روش اجرای یوبوت


روش اجرای یوبوت مرحله ششم:

باز کردن قالبها

پس از عمل آوری بتن با روشهای مناسب و طی زمان گیرش بتن با نظر مهندس ناظر قالبهای زیرین دال به روش مناسب جمع آوری شده و دقت شود تعدادی جک نگهبان با نظر دستگاه نظارتی برای جلوگیری از ترک خوردگی و خیز ناگهانی بارهای وارده حاصل از اجرای سقف طبقه بالایی در زیر دال اجرا شده تعبیه گردد.