اطلاعات تماس

021-۲۲۰۹۰۱۴۳

۰۹۱۲۴۲۴۱۵۴۸ - 09129213598

نکات اجرایی

نکات اجرایی :

1- قالب های یوبوت باید طبق نقشه های اجرایی چیده شوند.درصورت اعمال هرگونه تغییر در چینش باید با مهندس ناظر و محاسب هماهنگی به عمل آورد .


2-فاصله یوبوت ها از یکدیگر باید طبق نقشه های اجرایی و به وسیله ی بندهای تعبیه شده

در چهار طرف هر یوبوت تنظیم گردیده و با چسب های پلاستیکی محکم شوند.

نکات اجرایی

نکات اجرایی


3-چیدمان آرماتور های شبکه بالا و پایینی دال باید به گونه ای باشد که حداقل یک میلگرد از بین دو ردیف یوبوت کنار هم درهر دو جهت عبور کند.

نکات اجرایی

                                  نکات اجرایی

نکات اجرایی


4-در مناطق با خطرخوردگی کم برای حفظ کاور مناسب شبکه زیرین دال باید از اسپیسر هایی استفاده کنیم که کاور زیرین دال با احساب شعاع میلگرد کمتر از 8 cm وبیشتر از 5.2 cm نشود.

نکات اجرایی

نکات اجرایی


5-برای جلوگیری از بالا آمدن یوبوت ها در هنگام بتن ریزی(20cm<h ) بخاطر تفاوت چگالی بتن با یوبوت توصیه می شود،

شبکه پایین سقف توسط سیم آرماتوربندی به نحو مناسبی (به لوله،پروفیل،شمع ها و…) محکم شود .


6-قالب های یوبوت برای بار گسترده80 kg طراحی می شوند از این رو به کارگران آموزش داده شود ،

از وارد آوردن بار متمرکز و بیش از 80 kg خودداری کرده و هنگام عبور حتی الامکان بر روی آرماتور ها حرکت کند.


7-برای یکپارچه کردن شبکه بالا و پایین و همچنین ثابت نگه داشتن یوبوت های بین دو شبکه می بایست، در کنج یوبوتها طبق نقشه های اجرایی از آرماتور سنجاقی استفاده نمود.

دقت شود خم 135 درجه سنجاق به شبکه پایین و خم90۰ درجه به شبکه بالایی به وسیله سیم آرماتوربندی محکم شود،

تا هنگام بتن ریزی شبکه بالایی و پایینی از هم جدا نشده و از حرکت یوبوت ها جلوگیری شود


8-مقاومت بتن مورد استفاده این دال ها در طراحی سازه تعیین می گردد،که اسلامپ مورد استفاده در این بتن باید حدود 13 الی 11cm در نظر گرفته شود،

تا بتن به راحتی فضای زیر یوبوت ها را پر کند .شدیدا توصیه می شود که جهت افزایش اسلامپ بتن به جای آب از فوق روان کننده های مجاز استفاده شود .


9-بتن ریزی بهتر است در دو لایه اجرا شده و هر لایه جداگانه ویبره شود.

لایه اول حدود 10cm ریخته و قبل از گیرش اولیه این لایه،لایه دوم با ضخامت تعیین شده در نقشه های اجرایی ریخته و ویبره شوند.


10- پس از تکمیل آرماتورهای شبکه های اصلی طبق نقشه های اجرایی بررسی شود ،میلگردهای اضافی

(وسط دهانه،روی ستون ها،دیوارهای برشی،بازشوهای بزرگ ،آرماتور های 45درجه اطراف بازشوها و…) اجرا شده باشند.


11-دقت شود در صورت نیاز به اتصال اجزای غیرسازه ای به دال مجوف دوپوشی (یوبوت) مانند نما،آسانسور و… پلیت های طراحی شده در محل مورد نیاز قرار گرفته و محکم گردد.


12- ایجاد خیز منفی به اندازه مجاز در هنگام قالب بندی دال امکان پذیر می باشد.


13-جهت یکنواخت شدن ضخامت بتن،توصیه می گردد قبل از بتن ریزی شاخص (شابلون) مناسب تهیه گردد.

در صورت امکان از پمپ هوایی جهت بتن ریزی استفاده گردد.


14-ضربه به سقف موقع پمپاژ بتن ریزی دومرحله ای را با مشکل روبه رو کرده و باعث حرکت و بالا آمدن یوبوت ها میشود.


15-پس از اتمام بتن ریزی باید از بتن طبق آیین نامه های موجود، نگهداری به عمل آیدد.


16-باتوجه به اینکه بارهای حاصل از اجرای سقف بالایی در طراحی سقف پایینی محاسبه واعمال نشده است.

و همچنین سقف زیرین طبقه درحال اجرا به مقاومت مورد نظر نرسیده

اکیدا توصیه میگردد در هنگام بتن ریزی هر سقف از جکهای اطمینان در زیر دو سقف پایینی استفاده شود.


17- زمان باز کردن قالبهای هر سقف باید درجه حرارت هوا کنترل شده و همچنین با آیین نامه های معتبر تطبیق داده شود.


18- برای نبدیل مقطع میلگردههاای مصرفی در سقف باید توجه داشت حتما با مهندس محاسب هماهنگی به عمل آید،

در غیر اینصورت مجاز به تبدیل مقاطع نبوده و همواره باید از میلگردهای ذکر شده در نقشه های اجرایی استفاده نماییم.


19-در صورت ترکیب دال مجوف دو پوش (یوبوت) با تکنولوژی پیش تنیدگی، باید توجه داشت:
الف) حداقل ضخامت استوانه ای بتن 300کیلو گرم بر سانتی متر مربع باشد.
ب)قبل از انجام عملیات کشش کابل ها از باز نمودن قالبهای زیرین خودداری گردد.